Szkoła Podstawowa i półrocze 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 października 2011 09:16

REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ JAWORZA”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyli w projekcie unijnym „Edukacja przyszłością Jaworza”.
Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych. Zajęcia, które odbywały się
w ramach tego projektu dawały możliwość wszechstronnego rozwoju, wspierały uczniów
w rozwijaniu ich indywidualnych zdolności.
Praca z uczniami prowadzona była w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Były one dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów poprzez zorganizowanie właściwego środowiska edukacyjnego. Uczniowie nabywali nowe umiejętności, rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia.
W Szkole Podstawowej nr 1 odbywały się zajęcia w ramach realizacji trzech grup  działań:
•    Działania nr 3, które obejmowało: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, wyrównawcze oraz gimnastyki korekcyjnej.

W trakcie realizacji projektu zajęciami rewalidacyjnymi objętych została trójka uczniów naszej szkoły (2 chłopców i 1 dziewczynka). Uczniowie ci posiadali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie lekarskie. Zakres tematyki realizowanej w trakcie pracy indywidualnej dostosowany był do potrzeb i możliwości każdego z uczestników.
Wymiernym efektem pracy z uczniami, którzy pisali test kompetencji (jeden z uczniów) oraz sprawdzian szóstoklasisty (drugi z uczniów) jest wysoki wynik, jaki w nich osiągnęli.
W trakcie terapii zajmowaliśmy się usprawnianiem technik pisania, kształcenie świadomości fonologicznej, umiejętności cichego i głośnego czytania przez uczniów.

Zajęcia logopedyczne w ramach projektu przeprowadzone były wśród uczniów klas 1-3,
w większości jednak obejmowały uczniów klas 1-3. Dwukrotnie odbyły się badania przesiewowe w klasach pierwszych, mające na celu wyłonienie uczniów z wadami wymowy. Uczniowie wykonywali ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne oraz słuchowe celem poprawy wymowy. Terapia prowadzona była indywidualnie i po uzyskaniu przez ucznia poprawnej wymowy we wrześniu na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych zakwalifikowano 8 uczniów z klas pierwszych. Pozostali uczniowie w dalszym ciągu systematycznie pracują nad poprawą swojej wymowy. W zajęciach chętnie uczestniczą rodzice uczniów, celem podniesienia wydajności pracy w domu. Podczas zajęć wykorzystywane są programy multimedialne mające na celu podniesienie atrakcyjności ćwiczeń logopedycznych. Dzięki ćwiczeniom logopedycznym uczniowie powiększają swój zasób słów, potrafią poprawnie formułować wypowiedzi ustne, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego miały na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów do nich zakwalifikowanych, zdobycie umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia. Uważam, iż obydwa cele zostały osiągnięte w mniejszym lub większym stopniu.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że uczniowie na w/w zajęciach czuli się doceniani
i komplementowani. W ten sposób wzrosła ich samoocena, poczucie własnej wartości. Wszyscy uczestniczący w zajęciach uczniowie, z powodzeniem napisali sprawdzian (egzamin) zewnętrzny i obecnie są uczniami gimnazjów.


Zajęciami gimnastyki korekcyjnej objęto możliwie największą ilość dzieci. Uczęszczało na nie na podstawie skierowań lekarskich  109 uczniów klas 1-6. Zajęcia prowadzone były różnorodnymi metodami i formami w grupach 6-8 osób, a dobór ćwiczeń był ściśle dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.
Systematyczny i aktywny udział wspomagał równomierny i harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów. Zapoznali się oni z wadami postawy, ich przyczynami, skutkami      i sposobami zapobiegania Dzieci nabyły nawyki dbałości o prawidłową postawę ciała. Nauczyły się przyjmować prawidłowe pozycje do ćwiczeń, dokonywać autokorekcji przed lustrem, stosować prawidłowe oddychanie. Poznały ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione i rozciągające mięśnie przykurczone. Przyuczone zostały do systematycznych indywidualnych ćwiczeń domowych. Poznały sposoby samooceny swych postępów na podstawie testów kontrolnych, badań i pomiarów uzupełniających.  Uczestnicy zajęć nabyli umiejętności ruchowe z zakresu gimnastyki korekcyjnej w celu wykorzystania ich w życiu codziennym, przy zastosowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa.
Całokształt działań w zakresie gimnastyki korekcyjnej zwiększył świadomość rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci o wadze problemu i potrzebie dbałości        o zdrowy styl życia.

•    Działania nr 4, które obejmowało prowadzone w naszej szkole zajęcia ze „Spójrz inaczej”.

Dzieci poprzez udział w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej” uczyły się w sposób otwarty mówić o tym, co czują i czego potrzebują od innych. Miały okazję dowiedzieć się, jakie emocje przeżywają ich koledzy i koleżanki, co może stanowić podstawę do ich lepszego rozumienia i większej akceptacji. Dowiedzieli się, że ludzie maja prawo
do błędów i że konflikty są naturalnym zjawiskiem w kontaktach miedzy ludźmi. Uczą się konstruktywnego ich rozwiązywania, negocjowania, przepraszania i przebaczenia. Umiejętności powyższe ułatwiają dzieciom odnalezienie się w grupie rówieśników, uczą troski o siebie i własne zdrowie. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie z klas od I-VI.

•    Działanie nr 5, które obejmowało różnego rodzaju koła zainteresowań, w tym:
plastyczne, taneczne, teatralne, matematyczne, informatyczne, wokalno-instrumentalne, języka angielskiego, języka rosyjskiego.

Zajęcia szkolnego Koła Plastycznego odbywały się systematycznie, dwa razy w tygodniu, osobno dla dzieci z klas 1-3 i 4-6. Z zajęć tych skorzystało ok. 60 uczniów naszej szkoły.
W trakcie zajęć uczestnicy uczyli się, jak posługiwać się przyborami do rysowania, malowania, rzeźbienia oraz grafiki. Tematy prac są często uzgadniane z dziećmi, aby były dla nich inspirujące i dawały im radość z własnej twórczości. Prace plastyczne, które powstają
w trakcie spotkań dekorują szkolne korytarze, są eksponowane na wystawach, podczas imprez dla rodziców, sprzedawane są także podczas kiermaszów.
Uczestnicy zajęć wykonują elementy dekoracji na szkolne akademie i przedstawienia
oraz bale karnawałowe. Biorą również udział w konkursach plastycznych organizowanych przez instytucje gminne, powiatowe i ogólnopolskie. Wykonane prace znajdują uznanie, zajmują czołowe miejsca bądź zdobywają wyróżnienia.

W czasie trwania projektu w zajęciach Koła Tanecznego uczestniczyło 72 dzieci – uczniowie klas I-VI, którzy wykazywali chęć poszerzenia swoich umiejętności w zakresie tańca. Zajęcia te odbywały się w dwóch grupach: GRUPA MŁODSZA I GRUPA STARSZA.
Obie grupy taneczne miały możliwość prezentacji efektów swojej pracy podczas występów na scenie. Zaprezentowały się w ośmiu , różniących się między sobą stylem, rozbudowanych układach tanecznych: „Flamenco”, „Bollydance”, „Sen jak ognisko”, „High School Musical”, „Time to say goodbye”, „Waka Waka”, „Gumisie” oraz „Na plaży”.
W ubiegłym roku szkolnym wzięły udział w Przeglądzie Artystycznym SAGA 2011
w Bielsku-Białej, gdzie zaprezentowały się w układach choreograficznych „Waka-Waka” oraz „Gumisie”. Te same układy zostały zaprezentowane podczas „Majówki”, której organizatorem był UG Jaworze. Dzieci wystąpiły także podczas „Pikniku Rodzinnego”, który był zorganizowany przez naszą szkołę oraz na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Koło Przyrodniczo - Ekologiczno - Turystyczne zajmuje się przede wszystkim odkrywaniem tajemnic przyrody, wyrabianiem szacunku dla jej niezwykłości i piękna, uświadamianiem uczniom istnienia silnego związku człowieka ze środowiskiem i zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska.
Stąd też różnorodna forma i tematyka zajęć pogrupowanych w bloki tematyczne.
Piękno otaczającej nas przyrody poznawaliśmy na spacerach, wycieczkach 
np. do Nadleśnictwa Bielsko, gdzie pod okiem leśnika odkrywaliśmy tajemnice beskidzkich lasów. Na górskich szlakach wędrując na Błatnią, Szyndzielnię, Klimczok. Na ścieżkach dydaktycznych Jaworza, gdzie spacerowaliśmy z ich twórcą panem P. Gawłowskim.
W Rybaczówce na Bierach poznawaliśmy  świat roślin i zwierząt naszych rzek, stawów
i jezior. O niezwykłości otaczającego nas świata przyrody opowiadali nasi goście np. hobbysta i hodowca motyli pan K. Czader ; członek Koła Łowieckiego Bielsko i rehabilitant ptaków drapieżnych pan R. Nikiel, właścicielka Biura Podróży pani B. Wawrzuta, podróżnik po Ameryce Południowej pan B. Cempla, kapitan  żeglugi J. Ryrych, ratownik GOPR-u pan
E. Golonko. Piękno przyrody na znaczkach prezentował nam filatelista pan J. Pszczółka
z Czernichowa. Poznawaliśmy cuda natury podczas wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce, do Zagrody Żubrów  Pszczynie, do krainy dinozaurów w Zatorze.
Aby lepiej poznać otaczającą nas przyrodę zbieraliśmy okazy roślin i tworzyli zielniki.
Odwiedziliśmy wydział ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Jaworze, aby poznać zasady zrównoważonego wykorzystania dóbr przyrody i możliwości ich ochrony na terenie Jaworza. Odwiedził nas przedstawiciel organizacji ekologicznej „ Gaja”. Sami organizowaliśmy akcje ekologiczne na terenie naszej szkoły np. sprzątanie terenu Jaworza, zbiórka makulatury, opakowań plastikowych, zużytych baterii, apel z okazji Dnia Ziemi, konkurs fotograficzny
pt. :”Człowiek przyjacielem zwierząt”, zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych oraz karmy dla zwierząt w schroniskach.
Poznać, pokochać i pomagać przyrodzie to główne hasła naszej działalności. Edukację przyrodniczą należy rozpocząć już od najmłodszych lat, bo dzieci mogły stać się pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę naturalnego środowiska
na Ziemi. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego co dzieje się wokół nas i od nas zależy czy nauczymy ich umiejętnie korzystać z darów natury i rozwijającej się cywilizacji.

W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia w zespole wokalno - instrumentalnym odbywały się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach rozwijali swoje zdolności muzyczne i doskonalili swój warsztat wokalno-instrumentalny. Szczególny nacisk był kładziony na: rozbudzanie umiejętności słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki; kształtowanie smaku artystycznego i formowania ocen estetycznych; tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką, przygotowanie do publicznych występów, kształtowanie więzi ze środowiskiem.
Efekty pracy zespołu wokalno-instrumentalnego można było zobaczyć podczas występów zespołu na różnych imprezach szkolnych i środowiskowych. Były to: akademie szkolne, impreza środowiskowa z okazji Dnia Kobiet w KGW w Jaworzu, koncert „Scena dla ucznia” podczas Rodzinnego Pikniku SP1 w Jaworzu.
Zespół „Sinfonietta” zdobył I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Grup Artystycznych „Saga 2011” w Bielsku-Białej. Wyróżnieniem dla „Sinfonietty” było uczestnictwo w uroczystym koncercie podsumowującym „Sagę 2011”, który odbył się w Centrum Wychowania Estetycznego w Bielsku-Białej.

Uczestnicy zajęć rękodzielniczych, organizowanych w ramach projektu unijnego, nauczyli się podstaw technik zdobniczych, chętnie później wykorzystywali swoje umiejętności
przy tworzeniu własnych dzieł artystycznych. Uczniowie zapoznali się z techniką malowania na szkle i tworzenia biżuterii artystycznej (wykonanie różnego rodzaju kolczyków
i wisiorków). Uczestnicy malowali na antyramach, witrażach i dużych powierzchniach szklanych. Poznali tajniki sposobów nakładania konturówki oraz barwienia elementów specjalna farbą do malowania na szkle.
Z obserwacji wynika, że najbardziej dziewczętom odpowiadała praca na drutach. Było niezmiernie miło potem oglądać prezentację szalików, które dziewczynki zrobiły własnoręcznie.
Prace dzieci były również prezentowane podczas kiermaszy szkolnych, większość prac cieszyła się dużym powodzeniem i została wykupiona przez rodziców autorek.
Program zajęć koła rękodzielniczego pomógł rozwinąć talenty i utrwalić umiejętności, które uczestnicy zajęć już posiadają. 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!