kwiecień-czerwiec 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 lipca 2011 11:34

W ramach działań projektowych w okresie kwiecień – czerwiec 2011 r. wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia:

korekcyjno – kompensacyjne 73 godz. 19 uczniów-U (7K 12M)
rewalidacyjne 37godz. 2 M
wyrównawcze I-III 83godz. 51U (14K 37M)
logopedyczne 110godz. 16U (3K 13M)
wyrównawcze:
j. polski 59godz. 35U (12K 23M)
j. angielski 44godz. 48U (28K 20M)
matematyka 57godz. 50U (20K 30M)
przyroda 40godz. 32U (12K 20M)
informatyka 30godz. 25U (9K 16M)
biologia, chemia 43godz. 31U (22K 9M)
geografia 26godz. 9U (3K 6M)
j. niemiecki 26godz. 12U (5K 7M)
gimnastyka korekcyjna 160godz. 109U (60K 49M)

Realizacja zajęć wyrównawczych przebiegała bez zakłóceń, dzięki korelacji tematyki zajęć z tematyką lekcji i kładzeniem nacisku na umiejętności, które w czasie sprawdzianów wypadały najsłabiej, wyraźnie dało się zauważyć poprawę ocen. Uczniowie coraz częściej wierzyli we własne możliwości, wzrosło poczucie ich wartości, chętniej zgłaszali się do odpowiedzi, częściej zabierali głos i wypowiadali się na omawiane tematy. Przekładało się to na zwiększenie motywacji do dalszej pracy i lepszej koncentracji podczas zajęć.
Zajęcia rewalidacyjne wpłynęły na motywację, poczucie bezpieczeństwa, zwiększenie aktywności ucznia w grupie, widoczny postęp w przypadku umiejętności językowych, co przełożyło się na bardzo dobry wynik sprawdzianu kompetencji.
Zajęcia z języka polskiego poprawiły sprawność komunikowania się w języku ojczystym, redagowanie form wypowiedzi, korzystania z różnych źródeł wiedzy – w tym Internetu, kształcenie umiejętności współdziałania w zespole.
Na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń językowych uczniowie pozbywają się bariery językowej, która spowalniała proces przyswajania języka obcego.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dzięki pracy w małych grupach i większej indywidualizacji w podejściu do problemów poszczególnych uczniów pozwalają sukcesywnie poprawiać bieżące oceny. Uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach, są bardziej aktywni i chętniej podejmują się próby rozwiązywania problemów. Nabierają pewności i wiary w swoje możliwości.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dzięki systematyczności ćwiczeń pozwoliły, jak wynika z przeprowadzonych testów, znacznie poprawić postawę ciała, poprawić siłę mięśni osłabionych i rozciągnąć mięśnie przykurczone.
Zajęcia logopedyczne dzięki wykorzystaniu programów multimedialnych były dla dzieci atrakcyjniejsze i chętniej w nich uczestniczyli, co pozwoliło na osiągnięcie u części z nich prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej, a u części nastąpiła znaczna poprawa.
W ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych uczniowie klas trzecich przygotowywali się do egzaminów – wykonywali ćwiczenia na koncentrację uwagi i relaksacyjne. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie realizowali tematy zaplanowane w programach autorskich, wykonywali ćwiczenia w pracowni komputerowej, gdzie rozwiązywali testy online (wykorzystano pakiet Euro Plus). Dużym wsparciem w realizacji tematyki zajęć była możliwość korzystania z tablicy interaktywnej. Jak wykazali realizatorzy uczniowie uzupełniali wiedzę i umiejętności programowe. Dzięki podniesieniu motywacji do nauki poprawił się wynik klasyfikacji końcoworocznej odnośnie ilości ocen niedostatecznych– uczniowie, którzy byli zagrożeni powtarzaniem klasy nadrobili zaległości i zostali promowani do klas wyższych.  Wielu uczniów podwyższyło również swoje oceny, dzięki czemu wzrosła ich średnia ocen na świadectwie.
Zajęcia odbywały się cyklicznie, rezultaty były na bieżąco monitorowane (wpisy w dziennikach zajęć, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczestnikami).
W okresie od 1.04.- 30. 06. 2011r. zrealizowano 788 godzin zajęć.

Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna:

W ramach zadania odbyły się zajęcia:
Dam Radę 12godz. 30U (24K 6M)
Spójrz inaczej 58godz. 327U (174K 153M)
Na Kurs szybkiego czytania nie zrekrutowano wymaganej liczby uczestników, jednak uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zadeklarowali udział w zajęciach od nowego roku szkolnego, toteż od września będą prowadzone trzy grupy.
Grupa Dam Radę wzięła udział w wycieczce do Kamesznicy, miała też zajęcia z  komunikowania werbalnego i niewerbalnego.
Na zajęciach „Spójrz Inaczej” uczniowie uczyli się akceptować i lubić siebie, zdobywali poczucie własnej wartości i uczyli się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach bez sięgania po używki lub wpadania w depresję.
Założone rezultaty były na bieżąco monitorowane (wpisy w dziennikach zajęć, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczestnikami).
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. zrealizowano 70 godzin zajęć.

W ramach realizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych realizowano założone działania rozwijające pasje, zainteresowania i kompetencje kluczowe:

K. wokalno – instrumentalne 76 godz. 60U (46K 14M)
k. rękodzieła  52godz. 34U (32K 2M)
k. teatralne  22godz. 19U (11K 8M)
k. taneczne  59godz. 52U (52K 0M)
k. plastyczne  58godz. 48U (37K 11M)
k. filmowe  26godz. 8U (2K 6M)
k. dziennikarskie  24godz. 9U (7K 2M)
Moja Mała Ojczyzna 39godz. 13U (12K 1M)
k. łucznicze 24 godz. 11U (3K 8M)
z. sportowo – rekreacyjne  88godz. 40U (25K 15M)
k. informatyczne  134godz. 150U (66K 84M)
k. j. angielskiego 19godz. 18U (10K 8M)
kurs j. angielskiego  45godz. 15U (15K)
k. j. rosyjskiego 21godz. 10U (4K 6M)
zaj. turystyczno – przyrodniczo – ekologiczne  58godz. 41U (18K 23M)
zaj. przyrodniczo – matematyczne  29godz. 19U (12K 7M)
warsztaty ekologiczne  80godz. 32U (24K 8M)
k. matematyczne  32godz. 22U (10K 12M)

Zajęcia pozwalają na rozwijanie zainteresowań i wyławianie talentów, na uczestnictwo naszych uczniów w wielu konkursach, przeglądach i imprezach szkolnych i środowiskowych.
Zespół wokalno-instrumentalny- I miejsce w powiatowym przeglądzie zespołów artystycznych SAGA 2011. Na zajęciach uczniowie doskonalili technikę gry na instrumentach, kształtowali prawidłową emisję głosu i poprawną dykcję a przede wszystkim pracowali nad wizerunkiem scenicznym. Poprzez występy budowali inteligencję emocjonalna, doznawali radości ze wspólnego muzykowania. Zespoły wystąpiły na jaworzańskiej majówce oraz  na finale projektu edukacyjnego.
Koło plastyczne - liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu a nawet kraju. Uczestnicy wzięli udział w konkursach; „Pola nadziei”, „Zdrowa szkoła pamięta o sercu”, „Młodzież na morzu”, w Festiwalu Malowania w Czechach.
Koło taneczne - udział w przeglądzie zespołów w powiecie.
Koło rękodzieła – poznawanie nowych technik pozwoliło na stworzenie wielu ciekawych prac, które wszyscy mogli podziwiać w czasie kiermaszy organizowanych podczas imprez szkolnych i gminnych.
Podczas zajęć teatralnych przygotowane zostały dwa przedstawienia, które cała społeczność szkolna miała okazję obejrzeć i oklaskiwać.
Zajęcia koła komputerowego pozwoliły na doskonalenie umiejętności pracy z różnymi programami
i zdobywaniu wiedzy na temat aplikacji komputerowych. Uczniowie opanowali umiejętność surfowania w Internecie pamiętając o zasadach bezpieczeństwa. Pracowali z cyfrowym sprzętem fotograficznym, zapoznali się z oprogramowaniem do obróbki grafiki Picasa, GIMP, Movie Maker i in. Wykonano proste programy wyświetlające pozdrowienia a także rozwiązujące zagadnienia matematyczne np. obliczające silnie.
Koło przyrodniczo – ekologiczno – turystyczne oprócz ważnej funkcji poznawania walorów turystycznych i przyrodniczych naszych najbliższych okolic zajmowało się również wyrabianiem świadomości ekologicznej. Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach i akcjach wspierających działalność ekologiczną naszej szkoły podczas Dnia Ziemi i zbiórki makulatury.
Koło filmowe omawiało przykłady filmów związanych z historią Polski i Europy. Sfilmowano kącik poświęcony patronowi szkoły w pracowni historycznej. Uczniowie wzięli udział w trzech projekcjach filmowych w kinoplexie w Bielsku – Białej. Koło dziennikarskie opracowało kolejny numer szkolnego pisma „Delfin”.
Na kole „Moja mała ojczyzna” uczestnicy poszerzali wiadomości o Jaworzu, historii Bielska – Białej – uczestniczyli w posiadzie TMJ. Zorganizowano również wyjazd do Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu.
Z zajęć łuczniczych jedna osoba została zwolniona ze względu na problemy zdrowotne. Uczniowie zdobyli następne medale i miejsca: dwa brązowe medale na I Halowych Mistrzostwach Polski, w zawodach Ligii Robin Hood dla początkujących zespół zdobył 4 miejsce. Wśród kadetów Aleksander Grzymek zajął II i III miejsce z zawodach Pucharu Polski w Supraślu i Kołobrzegu., ten sam uczeń jako reprezentant Polski w drużynie zajął III miejsce w Pucharze Europy w Armenii.
Na zajęciach rekreacyjno – sportowych młodzież zdrowo spędzała czas wolny na basenie, na hali sportowej w Jasienicy. Udział w zajęciach miał wpływ na osiąganie sukcesów sportowych w rywalizacji międzyszkolnej. Uczniowie gimnazjum zajęli wysokie miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i rejonowym.
Uczestnicy kursu języka angielskiego korzystali z programów multimedialnych Euro Plus: gramatyka i słownictwo oraz  z programu Profesor Henry. Najważniejszym doświadczeniem językowym uczniów był udział w wymianie międzynarodowej młodzieży z Polski i Holandii.
Efektem pracy na zajęciach matematyczno – przyrodniczych był tytuł laureata  i finalistki w konkursie: „Od Einsteina do…”, przygotowanie doświadczeń na „Dzień otwarty szkoły”.
Organizacja warsztatów ekologicznych przysporzyła wielu doświadczeń naukowych grupie 32 gimnazjalistów. Uczestnicy przedstawiali opracowane przez siebie prezentacje multimedialne. W rezerwacie przyrody „Przełom Białki Tatrzańskiej” poznali bioróżnorodność gatunkową. W trakcie wędrówki po torfowisku uczniowie zapoznali się z przedstawionymi gatunkami drzew i krzewów w oparciu o przygotowane przewodniki. Nad zaporą Czorsztyn – Niedzica uczniowie poznali historię budowy zapory i jej rolę w gospodarce i rekreacji. W trakcie przejazdu wzdłuż Pienińskiego Parku Narodowego omawiano roślinność Pogórza i jej piętrowość. W Dolinie Roztoki uczniowie poznali roślinność charakterystyczną dla podmokłych łąk zespołu leśnej buczyny karpackiej i gatunki runa leśnego.
Założone rezultaty były na bieżąco monitorowane (wpisy w dziennikach zajęć, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczestnikami).
W okresie od 1.04.- 30. 06. 2011r. zrealizowano 886 godzin zajęć.

Poradnictwo i doradztwo zawodowe:

W ramach zadania odbywały się zajęcia:
Poradnictwo edukacyjno – zawodowe  37godz. 62U (26K 36M)
Chemia inaczej w ramach doradztwa zawodowego  22godz. 19U (10K 9M).
Uczniowie zostali przygotowani do logowania do systemu elektronicznej rekrutacji. Zrealizowano moduły:
trening kreatywności, gimnazjum i co dalej?, komunikacja w pracy i w życiu codziennym.
Członkowie koła „Chemia inaczej” przeprowadzali liczne doświadczenia, zapoznali się z budową geologiczną skorupy ziemskiej oraz wydobycia węgla kamiennego przez górników. W trakcie zwiedzania kopalni Guido uczniowie poznali specyfikę zawodu górnika.
Założone rezultaty były na bieżąco monitorowane (wpisy w dziennikach zajęć, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczestnikami, karty doradztwa).
W okresie od 1.04.- 30. 06. 2011r. zrealizowano 59 godzin zajęć.

 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!