Cel Projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 grudnia 2010 10:43

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie
dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia
w celu zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami
miejskimi i małymi gminami wiejskimi poprzez wdrożenie programów rozwojowych
szkół z terenu wiejskiej Gminy Jaworze prowadzących kształcenie ogólne.

Cele szczegółowe:

- wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczychoraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,

- objęcie doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną uczniów z obszaru Jaworza wykazujących problemy w nauce, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i patologiom społecznym,

- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym,

- rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,

- ograniczenie niekorzystnych zjawisk w szkołach, związanych z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, aspołecznymi i prowadzącymi do szerzenia niekorzystnych postaw uczniów,

- pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości,

- ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych,

- propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 
Copyright 2010 edu.jaworze.pl, Powered by Joomla!